خران آزاد و…

 خران آزاد و...


خری به درختی بسته شده بود.

شیطان خر را باز کرد.

خر وارد مزرعه همسایه شد و تر و خشک را با هم خورد.

زن همسایه وقتی خر را در حال خوردن سبزیجات دید ؛ تفنگ را برداشت و یک گلوله خرج خر نمود و کشتش.

صاحب خر وقتی صحنه را دید ؛عصبانی شد و زن صاحب مزرعه را کشت.

صاحب مزرعه وقتی با جسد خونین همسرش روبه رو شد،

صاحب خر را از پای درآورد.!

به شیطان گفتند: چه کار کردی؟!!!.

گفت: من فقط یک خر را رها کردم!

نتیجه: هرگاه می خواهی یک شهر را خراب کنی، خران را آزاد کن.


@shaeranne

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.